องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มาริสา วัยธนวัฒน์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง วาสนา ศรีโปฎก

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชัยวัฒน์ พัชร์วัฒน์ศรี

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานฯ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ปริญญา ศรีบุญขำ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
ว่าง ว่าง ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย วิวรรธน์ หนูเทศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง วิราวรรณ  บริสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ธิติมาพร  ประสงค์ยิ่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ปภิญญาพัทธ์ กุลธนารินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กัญญลักษณ์  บุณยพัชรินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว นริศรา  วงศ์ทับแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ทัศวรรณ ย่อมมี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย เทพทัต ธัญญเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มุจลินท์ งามเหมือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์  นิยมรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว เมธาวี ไกรณรงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พัชรี ทีปะลา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
ว่าที่ ร.ต.หญิง กัลยา สารข้าว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สุจินดา สว่างศรี

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วราพร สาขา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,069,631