ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
91
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9445
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033485
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63908   
 
ภาพ..โครงการทอดผ้าป่าวาเลนไทน์ โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการทอดผ้าป่าวาเลนไทน์ โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 4   
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโภคาราม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดโภคาราม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
: 5   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 8   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 10   
ภาพ..ไหว้สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ไหว้สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 26   
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ “สุพรรณบุรี 2020 Smart Province” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ “สุพรรณบุรี 2020 Smart Province” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
: 15   
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
: 13   
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 32   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 (ฝึกอบรมรุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวานิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 (ฝึกอบรมรุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวานิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 15   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 (ฝึกอบรมรุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวานิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 (ฝึกอบรมรุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมวานิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 26   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 21   
ภาพ..ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 22   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111