องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองคลัง
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ตูนา  แก่นศรียา

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง พัชรินทร์ ถาวรพานิช

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มานิตา ทนทาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กนกรัตน์  ดวงแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พนิดา โตยะบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ภูวษา ธัญจรัสพร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ธนาวรรณ จันทร์เสงี่ยม

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว อัญชุลี พัฒนาวิจารย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง อภิรดี ภัตติชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว เนตรนภา  แก้วมีศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง เรณู ทองรอด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว บุณยานุช  พรหมเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ดวงนภา  เผ่าพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กองคลัง

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,900