องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย นายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ

ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย นายปริญญา  เรืองสุขอุดม

รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี คนที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์

รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี คนที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย อรรพล สุวรรณศร

ส.อบจ.เขต 3 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กอสิน   สุลีสถิร

ส.อบจ.เขต 4 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุชาติ  กลิ่นจุ่น

ส.อบจ.เขต 5 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย นิทัศน์  ลีอารีย์กุล

ส.อบจ.เขต 6 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กิจจา ขำสุวรรณ

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอเดิมบางนางบวช

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว นุชรีย์ เงินเกื้อกูล

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอเดิมบางนางบวช

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย โกสินทร์ สถาปิตานนท์

ส.อบจ.เขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอดอนเจดีย์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง สุนิสา สินไพบูลย์ผล

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอดอนเจดีย์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย จรัลชัย จันทร์สุวรรณ

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอด่านช้าง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอด่านช้าง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย วิชัย ภูมิวัฒนาชัย

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอบางปลาม้า

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย จตุพร  อุ่นวิจิตร

ส.อบจ.เขต 3 อำเภอบางปลาม้า

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กอบชัย พลเสน

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอศรีประจันต์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ยศพงษ์ โพธสุธน

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอศรีประจันต์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กิจภาษณ์ เกียรติชูสกุล

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอสองพี่น้อง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุรกิจ  กิจสนธิ

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอสองพี่น้อง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุรัตน์ จันทร์สว่าง

ส.อบจ.เขต 3 อำเภอสองพี่น้อง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย กิตติพงศ์  ขจีรัตน์วัฒนา

ส.อบจ.เขต 4 อำเภอสองพี่น้อง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย เมธี สรรพคุณานนท์

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอสามชุก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
ว่าที่ ร.ต. ภูวฤณ  ภูริธรจินดา

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอสามชุก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชยพล ปั้นปล้อง

ส.อบจ.เขต 1 อำเภอหนองหญ้าไซ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุธี โค้วอุดมประเสริฐ

ส.อบจ.เขต 2 อำเภอหนองหญ้าไซ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย นิยม  ภานุมาสวิวัฒน์

ส.อบจ.เขต 1 อำเภออู่ทอง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง วาสนา  มาตรศรี

ส.อบจ.เขต 2 อำเภออู่ทอง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ

ส.อบจ.เขต 3 อำเภออู่ทอง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สมาชิกสภา อบจ.
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,069,536