องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ขนิษฐา อุ่นอ่อน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พรณภัทร์  กฤษวงศ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ธัญพร  ศิริภัสสร

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ราตรี เมืองวงษ์

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง พิชยา คล้ายเคลื่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ธัญญรัตน์  โพธะนัง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ณัฐนันท์ วัฒนพงศ์โภคิน

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง อำพร หล้าหนู

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สินีนาฏ ปรีเปรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พรพรรณ ชุบเลี้ยง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สุวรรณี โฉมสุข

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว จารุวรรณ อึ้งมณีภรณ์

เจ้าพนักงานธรการ ชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,070,107