แบบคำร้องขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
ข้อมูลผู้ยื่นแบบคำร้อง ข้าพเจ้า
คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
บ้านเลขที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเลขโทรศัพท์*
มีความประสงค์ ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
ในวันที่*
ถึงวันที่*
สถานที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเหตุ
เอกสารนำส่งประกอบการขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
อัตราราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
   1. อัตราราคารถสุขา ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี   1,500/บาท/วัน
      อัตราราคารถสุขา นอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี   3,000/บาท/วัน
   2. น้ำมันเชื้อเพลิง   ผู้ขอใช้ ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 กม.ลิคร
   3. การเตรียมน้ำสำรอง   ผู้ขอใช้เตรียมน้ำไว้ให้
   4. การกำจัดสิ่งปฏิกูลหลังจากเลิกปฏิบัติงาน   ผู้ขอใช้ จัดหาสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูล
   5. ค่าอาหารทำการนอกเวลา/พนักงานขับ เจ้าหน้าที่ประจำรถ   200/บาท/วัน/คน ***จำนวน 2 คน
   6. ไฟฟ้าแสงสว่าง   ผู้ขอใช้เป็นผู้จัดหา
   7. ในกรณีไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟรถสุขาเคลื่อนที่   ผู้ขอใช้ต้องเตรียมน้ำมันดีเซลให้ จำนวน 3 ลิตร/ชม.
   8. ในกรณีเช่าเกินกว่า 1 วัน ให้คิดเป็น 1 วัน   อัตราค่าเช่าตามข้อ 1