แบบคำร้องขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
ข้อมูลผู้ยื่นแบบคำร้อง ข้าพเจ้า
คำนำหน้า*
ชื่อ*
นามสกุล*
บ้านเลขที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเลขโทรศัพท์*
มีความประสงค์ ขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
ในวันที่*
ถึงวันที่*
สถานที่*
หมู่ที่*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
หมายเหตุ
เอกสารนำส่งประกอบการขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผู้ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2566 (รถสุขาเคลื่อนที่)
   1. เวลาอนุญาต(ต่อวัน) ไม่เกิน 8 ชม./วัน
   2. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ค่าใช้จ่ายวันละ 1,500 บาท
   3. นอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ค่าใช้จ่ายวันละ 3,000 บาท
   4. ผู้ขอใช้ ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป - กลับ (คิดตามระยะทางจริง)
   5. ผู้ขอใช้ ออกค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน (2 คน คนละ 300.-)
   6. ผู้ขอใช้ เตรียมน้ำไว้ให้
   7. ผู้ขอใช้ จัดหาที่กำจัดสิ่งปฏิกูล
   8. ผู้ขอเป็นผู้จัดหาไฟฟ้า แสงสว่าง กรณีไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไฟของรถสุขาเคลื่อนที่ ผู้ขอใช้ต้องเตรียมน้ำมันเบนซินให้จำนวน 3 ลิตร/ชม.