องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
บุคลากร
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง พจมาลย์ ปริ่มปาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย เธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง พัฒนี จตุรพร

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มาริสา วัยธนวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ยุภา  อรัญญไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง วรรณา เปรมมีพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ปิยชนก  สุดมุข

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สุภฎา  พาตา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง มิ่งขวัญ ทองคำ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กันยารัตน์  เกตุนาค

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชนม์พิทักษ์  ชมสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ธัญญวัฑฒ์ นันทิรัชต์ภาคย์

นิติกร ชำนาญการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์

นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง เสน่หา ขุนชัย

นักวิชาการประมง ชำนาญการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย บำรุง วรอรุณ

นายช่างโยธา อาวุโส

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง จารีรัตน์ ประจงกร

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ศรุต ตรัสพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ภานุพงศ์ แก่นน้อย

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ลดาวัลย์ บุญมายะพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย รชา คงหิรัญ

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว สาวรีย์ วังกุ่ม

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สิทธิศักดิ์ แก่นปัดชา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ธีราพร เพิ่มพูนทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,122,446