องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
บุคลากร
สำนักปลัด อบจ.
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย เธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สมโภช ทองสุก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
จ่าเอก รณชัย มณีอินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ปิยชนก  สุดมุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ยุภา อรัญญไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สุริยะ พิชญปรีชาเดช

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ธัญญวัฑฒ์ นันทิรัชต์ภาคย์

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์

นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง เสน่หา ขุนชัย

นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว กันยารัตน์ เกตุนาค

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ลดาวัลย์ บุญมายะพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ภานุพงศ์ แก่นน้อย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย วัชรพงษ์ อนันต์วรปัญญา

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ชนม์พิทักษ์  ชมสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ณิชพน ศรีบัวทอง

นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
จ่าเอกหญิง สาวรีย์  วังกุ่ม

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ศิริญญา จิรวงศ์รุ่งเรือง

นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง จารีรัตน์ ประจงกร

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วาสนา หมื่นจี๋

นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาง ธีราพร เพิ่มพูลทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ณัฐพงศ์ รอดประเสริฐ

นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย สิทธิศักดิ์ ศรีบัวทอง

นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว วนิดา ทองเรือนดี

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว พิชชาภัสส์ สุทธิเดชารัตน์

นักวิชการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ไพรัตน์ รุ่งแจ้ง

นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ธเนศ เจตนะจิตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
พ.จ.อ. สมศักดิ์ เพ็งหาจิตต์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย ไชยวัฒน์ จิรธนาโรจน์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นาย นิมิต ศรีเพียงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

กลุ่ม :
นางสาว ณัชชา ภรณ์พิริยะ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด อบจ.

ข้าราชการ
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,563