เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าสู่เว็บไซต์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าสู่เว็บไซต์