องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
สารบัญ
                                                                  
ส่วนที่ 1   บทนำ                                                                              หน้า                     
                    1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี                                        หน้าที่   1
                    1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                       หน้าที่   1
                   1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                              หน้าที่   1
                   1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                          หน้าที่   2
 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา                                                                                           
                    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                           หน้าที่   3 - 10
                    2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ           หน้าที่  11 - 12
                    2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ              หน้าที่  13
 
ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
                   3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     หน้าที่  14 - 22
                   3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
                        ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
       - ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                  
                               แนวทางที่ 1.1                                                 หน้าที่  23 – 26
                             แนวทางที่ 1.2                                                   หน้าที่  27
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                  
                             แนวทางที่ 2.1                                                   หน้าที่ 28 - 46
                             แนวทางที่ 2.2                                                   หน้าที่ 47 - 53
                             แนวทางที่ 2.3                                                   หน้าที่ 54 - 55
                             แนวทางที่ 2.4                                                   หน้าที่ 56 - 70
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                  
                             แนวทางที่ 3.1                                                   หน้าที่ 71 - 79
                             แนวทางที่ 3.2                                                   หน้าที่ 80 - 83
                             แนวทางที่ 3.3                                                   หน้าที่ 84
                             แนวทางที่ 3.4                                                   หน้าที่ 85
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 4  
                             แนวทางที่ 4.1                                                   หน้าที่ 86 - 91
                          - ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                  
                             แนวทางที่ 5.1                                                   หน้าที่ 92 - 97
                             แนวทางที่ 5.2                                                   หน้าที่ 98 - 102
                          - ยุทธศาสตร์ทื่ 6  
                             แนวทางที่ 6.1                                                   หน้าที่ 103
                             แนวทางที่ 6.2                                                   หน้าที่ 104 - 143
                             แนวทางที่ 6.3                                                   หน้าที่ 144 - 145
                           - ยุทธศาสตร์ที่ 7
                             แนวทางที่ 7.1                                                   หน้าที่ 146 - 419
                             แนวทางที่ 7.2                                                   หน้าที่ 420               
                         ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา                                หน้าที่ 421 - 435
                         ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                     หน้าที่ 436 - 444
                  
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
                    4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล                    หน้าที่  445 - 459
                   4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม                  หน้าที่  460 - 461
     และประเมินผล
                  
                                               
 ภาคผนวก
                             - แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
                             - การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,421