ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
94
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9448
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033488
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 1552   
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
: 118   
แผนการออกสำรวจให้บริการรับเอกสาร/จดทะเบียน และรับชำระภาษีจากผู้ประกอบการสถานค้าปลีกน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
: 121   
ประกาศเรื่อง..การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชนประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเรื่อง..การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการประชาชนประจำปี ๒๕๖๑
: 120   
คำสั่ง..การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำปี ๒๕๖๑
คำสั่ง..การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำปี ๒๕๖๑
: 165   
- ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการรับชำระภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม
- ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการรับชำระภาษียาสูบ ภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมและค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม
: 140   
- ทะเบียนรายชื่อประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดสุพรรณบุรี และขั้นตอนและวิธีชำระภาษี
: 415   
-กรมส่งเสริมท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจจดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
-กรมส่งเสริมท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจจดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
: 402   
-การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
-การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
: 901   
-ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี สถานค้าปลีกยาสูบ/น้ำมัน/ก๊าซ
-ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี สถานค้าปลีกยาสูบ/น้ำมัน/ก๊าซ
: 1816   
-ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีโรงแรม
-ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีโรงแรม
: 923   
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111