ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชลอ กลิ่นเสียงดี
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวจิรา  ตรัสพันธ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายการประชุม
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวอุษา วังกรานต์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสุพัตรา  จตุรพิธพรพิเศษ
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสุดารัตน์  ทรัพย์สวัสดิ์
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวเชิงกวี แผ่นทอง
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวอุษา พลอยศรี
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายศรายุทธ นกใหญ่
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ