ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองการเจ้าหน้าที่
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสุธาทิพย์ บุญเสม
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางศุภรัตน์  เทพทอง
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางเนตรทราย  รอดพิทักษ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวพรสวรรค์  ดีสุขแสง
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวอุไรภรณ์  เดชภิญญา
 
ตำแหน่ง :    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวชุติมา ปริ่มปาน
 
ตำแหน่ง :    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายปริญญา ศรีบุญขำ
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายไพบูลย์ ศรีเหรา
 
ตำแหน่ง :    นิติกร ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวกมลรัตน์  แสงสว่าง
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาววิเรืองรอง  ธิกุลวงษ์
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเทียนทอง ลี้วิชัย
 
ตำแหน่ง :    นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองการเจ้าหน้าที่
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ