ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกอบชัย  พลเสน
 
ตำแหน่ง :    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุชาติ  กลิ่นจุ่น
 
ตำแหน่ง :    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายธนวัฒน์  นูมหันต์
 
ตำแหน่ง :    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายศุภโชค  จรรยาพูนทรัพย์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายอรรถพล  สุวรรณศร
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายณรงค์  เกิดพงษ์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายนิทัศน์  ลีอารีย์กุล
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายทรงพล  เรืองสุขอุดม
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชัยวัฒน์  มาตรศรี
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกิจจา  วงศ์ประเสริฐ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายปริญญา  เรืองสุขอุดม
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายพงษ์เกียรติ  อุดมอานุภาพสุข
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุรกิจ  กิจสนธิ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุรัตน์  จันทร์สว่าง
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกิตติพงศ์  ขจีรัตน์วัฒนา
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเอนก  ปาลวงษ์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสุนิสา  สินไพบูลย์ผล
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายธงชัย  กล่ำจตุรงค์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเสมียน  หงษ์โต
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเมธี  สรรพคุณานนท์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.สามชุก
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเสรี  ขำสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกวินพัฒน์  วัฒนะละมัยเกศ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชัยรัตน์  สถาปิตานนท์
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุธี  โคว้อุดมประเสริฐ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุกิจ  อ่ำทอง
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายจรัลชัย  จันทร์สุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
 
สังกัด :    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    คณะสภานิติบัญญัติ