องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอศรีประจันต์

                        วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางชญาภา สุกใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอศรีประจันต์ โดยมีนายธานินทร์ แนบเนียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ ในฐานะตัวแทนประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอศรีประจันต์ทุกแห่ง ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบาย เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการด้านการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้แก่

1. เปลี่ยนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทุกแห่ง ให้เป็นมากกว่าสถานรักษาพยาบาล โดยจัดให้เป็นศูนย์บริการประชาชนในการรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน และส่งมายังองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. จัดตั้งกองทุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยเน้นสมาชิกที่มีคุณภาพ และมีวินัยทางการเงินเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นกองทุนสำรองแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชน และ อสม. ตามความถนัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ต่อยอดในการสร้างรายได้ในท้องถิ่นของตน โดยให้ รพ.สต.มดแดง และรพ.สต.ดอนปรู
เป็นต้นแบบในเขตพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ อาทิ การนวดแผนไทย การนวดตอกเส้น การทำอาหาร
ตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดผมเสริมสวย รวมทั้งการนำของดีในชุมชนมาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ จัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิการแข่งขันรำวงย้อนยุค เพื่อให้ประชาชนได้คลายเครียด และมีความสุขกับการน่วมกิจกรรม จัดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุกขึ้นทุกอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง   

        นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และงบประมาณ อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์อาคารสำนักงานให้มีความสวยงามทันสมัยยิ่งขึ้น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,069,165