องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรย์ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการด้านสุขภาพการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภารกิจการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยอาศัยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการด้านสุขภาพแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพผ่านหลักสูตรปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการฝึกผฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training) รวมทั้งการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไต ศูนย์กายภาพบำบัดศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม และศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,707