องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ืที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

 
เป้าประสงค์
1.  มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
2.  ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  กำหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ

กลยุทธ์
1  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
3   การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง
4  ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
5  ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,313,931