องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

          สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 25จังหวัดของภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทยทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนาไร่และป่า ประชากรประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขา บ้างเป็นบางตอนในท้องที่เดิมบา’นางบวช และอู่ทอง แต่เป็นภูเขาเล็ก ๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยตลอดทางทิศตะวันตกและทิศเหนือมีป่าและภูเขามากในเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นแวง90 องศา 17 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3 -10 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,348,755ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร
(ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 ทิศเหนือติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตกติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1,007 หมู่บ้านและมีเนื้อที่ดังนี้ 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ 540.917ตารางกิโลเมตร 2. อำเภอดอนเจดีย์มีเนื้อที่ 252.081ตารางกิโลเมตร 3. อำเภอบางปลาม้ามีเนื้อที่ 481.298ตารางกิโลเมตร 4. อำเภอสองพี่น้องมีเนื้อที่ 750.381ตารางกิโลเมตร 5. อำเภอศรีประจันต์มีเนื้อที่ 180.986ตารางกิโลเมตร 6. อำเภอสามชุกมีเนื้อที่ 355.917ตารางกิโลเมตร 7. อำเภอเดิมบางนางบวชมีเนื้อที่ 552.330ตารางกิโลเมตร 8. อำเภออู่ทองมีเนื้อที่ 630.290ตารางกิโลเมตร 9. อำเภอด่านช้างมีเนื้อที่ 1,193.599ตารางกิโลเมตร 10. อำเภอหนองหญ้าไซมีเนื้อที่ 420.209ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

          พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีจำแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมีความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้บริเวณพื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ของจังหวัดส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำนา มีแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงอยู่ทั่วไปมีแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุดในฤดูฝนจะมีน้ำหลากไหลบ่ามีน้ำท่วมขัง ในที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมในบางท้องที่เช่นในเขตอำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตอำเภออู่ทองทอดขึ้นไปทางเหนือ ขนานกับเส้นกั้นเขตแดน ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดเทระหว่าง 2-8 เปอร์เซ็นต์ สลับกับเนินเขาส่วนด้านตะวันตก ของอำเภอด่านช้าง มีสภาพพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับลอนชั้น จนถึงเทือกเขาสูงชันเป็นเทือกเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยภูเขาสูง ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาและมียอดเขาสูงสุดอยู่ ใกล้กับบ้านห้วยดินดำสูงประมาณ 1,002 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ
          สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น กล่าวคือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้ พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
          ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลม ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝ่ายใต้พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน อุณหภูมิ 40.3 องศาเซลเซียส
          ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
          ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2552 อุณหภูมิต่ำสุด 8.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคมปริมาณน้ำฝนทั้งปีวัดได้ 853.5 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก 109 วัน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,341,879