องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การกระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน”

                         วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การกระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน”ในโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่1 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 68 คน ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 43 คน
  2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวน 25 คน

                       โดยมีนายภาสกร  ศรีไทย  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี นายวสันต์  ปิ่นวิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติต่อไป 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,750