องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) สัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นานยบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ในประเด็นเรื่อง “ระบบบริการสุขภาพกรณี
ถ่ายโอนอำนาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนต่อการถ่ายโอนระบบบริการสุขภาพสู่การปกครองท้องถิ่น และการพัฒนากลไกหรือรูปแบบระบบบริการสาธารณสุขที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบ
การจัดทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,187,822