ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
445
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1007
ผู้เข้าชมทั้งหมด
503605
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจัวหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..ขยายเวลาประชุมวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจัวหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง..เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นัักบริหา...
ประกาศ..กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพ..โครงการประกวดเล่าขานตำนาน “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าขาน เป็นตำนานสู่ปัจจุบัน  มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ย” อำเภอบางปลาม้า  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ริมน้ำบ้านสวนแผ่นดินแม่ อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..โครงการประกวดเล่าขานตำนาน “เพาะเมล็ดพันธุ์ภูมิปัญญา อดีตที่เล่าข...
ภาพ..โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Stem Education)” เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (Ste...
ภาพ..พิธีเปิดโครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ บริเวณวัดหนองยายทรัพย์ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
ภาพ..พิธีเปิดโครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ...
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show 3 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” การฝึกอบรม การเต้น Cover Dance เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show 3 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี...
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show 3 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” การฝึกอบรม การเต้น Cover Dance  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show 3 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี...
ภาพ..โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โครงการ อบจ.พบประชาชน อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดศพเพลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่ว...
ภาพ..โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนาย...
ภาพ..โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ บริเวณวัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอสองพี่น้อ...
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิก การสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขั...
2016-07-01
ประกาศ เรื่อง ยกเลิก การสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขั...
2016-07-01
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรี...
2016-06-30
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจออักษรวิ่ง แผงป้ายแอลอีดีแบบแสดงตัวอักษร FULL COLOR (ครั้งที่ 2)
2016-06-30
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจออักษรวิ่ง แผงป้ายแอลอีดีแบบแสดงตัวอักษร FULL COLOR (ครั้งที่ 2)
2016-06-29
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111