ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   ผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง
 
ตำแหน่ง :    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสมคิด  ปทุมสูติ
 
ตำแหน่ง :    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสมเกียรติ  ศีลาเจริญ
 
ตำแหน่ง :    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเฉลียว  เกาะแก้ว
 
ตำแหน่ง :    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายปรีชา  มีสมศักดิ์
 
ตำแหน่ง :    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเกษมศักดิ์  สุขาทิพย์พันธุ์
 
ตำแหน่ง :    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สังกัด :    ผู้บริหาร
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร