ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวสลิลรัตน์ ขุมทอง
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสมปอง  ศิริภัสสร
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางยุพิน มีชะนะ
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวราตรี เมืองวงษ์
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางพิชยา คล้ายเคลื่อน
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวธัญญรัตน์  โพธะนัง
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางอำพร หล้าหนู
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวณัฐนันท์ วัฒนพงศ์โภคิน
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองพัสดุและทรัพย์สิน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ