ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองแผนและงบประมาณ
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางเสริมสุข หล่อวัฒนากูล
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกิตติ อ่ำเกิด
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางเกล็ดแก้ว  บุญเกิด
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวกรกันยา   เกษรักษ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายพีราวิชญ์ ขจรดี
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายติดามและประเมินผลแผนงานฯ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสิทธิพงษ์  โพธะนัง
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวิราวรรณ  บริสุทธิ์
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวดวงกมล สังข์วรรณะ
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวณัฐฐิญา  ทาเหล็ก
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวธิติมาพร  ประสงค์ยิ่ง
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายวิวรรธน์ หนูเทศ
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวกัญญลักษณ์ บุณยพัชรินทร์
 
ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวนริศรา  วงศ์ทับแก้ว
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวาสนา ศรีโปฎก
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางทัศวรรณ ย่อมมี
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายเทพทัต ธัญญเจริญ
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางมุจลินท์ งามเหมือน
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวสุวรรณี โฉมสุข
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวพัชรี ทีปะลา
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองแผนและงบประมาณ
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ