ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองช่าง
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสมโภช ทองสุก
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองช่าง
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวนัสนันท์ ลีลาภิรักษ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสมพร ทองสุก
 
ตำแหน่ง :    วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายวสันต์  กลัดจอมพงษ์
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางนิตยา ทองสุก
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายนฤนาท  โพธิ์ภักดิ์
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายคมสัน  ชาวบ้านซ่อง
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายอมรชัย ศรัทธาพันธุ์
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกิตติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ์
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายพรชัย กอกุลชัง
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายมนต์ชัย  สุภีกิจ
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายตะวัน สว่างศรี
 
ตำแหน่ง :    นายช่างเครื่องกล อาวุโส
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายณัฐพงศ์ รอดประเสริฐ
 
ตำแหน่ง :    นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    ว่าที่ร้อยณัฐ สุขละ
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายอนุชา  บุญช่วย
 
ตำแหน่ง :    นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายวันชัยร์ ปานพ่วง
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวจุฑาภัทร์ เขม้นดี
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองช่าง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ