ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองคลัง
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางตูนา  แก่นศรียา
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองคลัง
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางพัชรินทร์ ถาวรพานิช
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวิภา   ชมตา
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวกนกรัตน์  ดวงแก้ว
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวพรณภัทร์  กฤษวงศ์
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสมพิศ เต็กสี
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางบังอร ฉาบสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางอภิรดี ภัตติชาติ
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวเนตรนภา  แก้วมีศรี
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวพนิดา โตยะบุตร
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางณัฐฐา แอ๊ฟเว็ต
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวธนาวรรณ จันทร์เสงี่ยม
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวอัญชุลี พัฒนาวิจารย์
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวดวงนภา เผ่าพันธุ์
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวศุภัทรศิรัตน์  พรหมเกตุ
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองคลัง
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ