ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองพัฒนาชนบท
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์
 
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสุเมธ ทองไกร
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาทางบก
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวปิยะฉัตร  มีสมศักดิ์
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายฐิติ  สุนทรวิภาต
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชาญชัย หล้าหนู
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชาลี  สุขศิริปกรณ์ชัย
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกิตติศักดิ์ อาจละออ
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางพิมภวัลย์ เขาสื่อ
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายยศภัทร เนียมสวัสดิ์
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    กองพัฒนาชนบท
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ