ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายคณิต คงเปีย
 
ตำแหน่ง :    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายกฤตยศ เกษมสุข
 
ตำแหน่ง :    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางพจมาลย์ ปริ่มปาน
 
ตำแหน่ง :    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางพัฒนี จตุรพร
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางมาริสา วัยธนวัฒน์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางยุภา  อรัญญไพโรจน์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวรรณา เปรมมีพันธุ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวปิยชนก  สุดมุข
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายนิติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวสุภฎา  พาตา
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางมิ่งขวัญ ทองคำ
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวกันยารัตน์  เกตุนาค
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายศุภศักดิ์  ทาเหล็ก
 
ตำแหน่ง :    นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายชนม์พิทักษ์  ชมสุวรรณ
 
ตำแหน่ง :    นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายธัญญวัฑฒ์ นันทิรัชต์ภาคย์
 
ตำแหน่ง :    นิติกร ชำนาญการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางเสน่หา ขุนชัย
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการประมง ชำนาญการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายบำรุง วรอรุณ
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา อาวุโส
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางจารีรัตน์ ประจงกร
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายศรุต ตรัสพันธ์
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายภานุพงศ์ แก่นน้อย
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวลดาวัลย์ บุญมายะพันธุ์
 
ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายรชา คงหิรัญ
 
ตำแหน่ง :    นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวสาวรีย์ วังกุ่ม
 
ตำแหน่ง :    นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสิทธิศักดิ์ แก่นปัดชา
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางธีราพร เพิ่มพูนทรัพย์
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ