องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                            นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้แทนชุมชนและภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

                   โดยมีระเบียบวาระการประชุม 3 วาระ คือ

                   ระเบียบวาระที่ 1 คำแถลง เรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

                   ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 21 รายการ

                   ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,391,287