องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

              นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้แทนชุมชนและภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ 2 วาระ คือ

                   ระเบียบวาระที่ 1 การพิจารณารับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                   ระเบียบวาระที่ 2 การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็ว (SARS-CoV-2 Antigen) จำนวน 100,000 ชุด เป็นเงิน 25,000,000 บาท เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับประชาชนชาวสุพรรณบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกระเบียบวาระในการประชุม

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,262