องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้แทนชุมชนและภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ 2 วาระ คือ

                   ระเบียบวาระที่ 1 การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 60,000,000 บาท

                   ระเบียบวาระที่ 2 การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสภากาชาดไทย สำหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 15,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกระเบียบวาระในการประชุม

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,326