องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..โครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ บึงฉวาก       รีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช  โดยมี นายเฉลียว  เกาะแก้ว ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,                 นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ,นายธนวัฒน์ นูมหันต์            รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี,สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารราชการ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพ            ในการปฏิบัติหน้าที่มุ่งเจตนารมณ์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี                     นายทองคูณ จันปัญญา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้บรรยาย และมีการสาธิต       การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม คณะผู้เข้าร่วมอบรมได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช         จังหวัดสุพรรณบุรี 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,863