องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรีด้านการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

                        นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายคณิต คงเปีย            ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรีด้านการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี 
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ ฯ ขึ้นเพื่อให้ผู้นำสตรีระดับอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ มีผู้นำด้านสตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ        จำนวน 50 คน อบรมให้ความรู้ด้านบทบาทผู้นำสตรี และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมในการดำรงชีวิต และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,899