ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางวิภาวรรณ  พิมพขันธ์
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ
 
สังกัด :    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวการเกตุ  แก้วพรายงาม
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายธีระวุฒิ  เพชรมอญ
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 
สังกัด :    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์สวัสดิ์
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ