ผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักปลัด อบจ.สุพรรณบุรี
กองกิจการสภา อบจ.สุพรรณบุรี
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางขนิษฐา อุ่นอ่อน
 
ตำแหน่ง :    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายสาธิต เนินนิล
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นายนาวิน ทองดี
 
ตำแหน่ง :    นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวเกศสิริ ศรีสงคราม
 
ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางสาวสุวรรณี งามขำ
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล :    นางศรัญญา เรือนแก้ว
 
ตำแหน่ง :    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
 
สังกัด :    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กลุ่ม :    ข้าราชการ