ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
261
ผู้เข้าชมวันนี้
486
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8339
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1001795
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 243   
 
- รายงานความก้าวหน้าของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพการมอบครุภัณฑ์สำนักงาน และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๖๐ รายการ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพการมอบครุภัณฑ์สำนักงาน และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๖๐ รายการ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบวัสดุโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย หมู่ ๔ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์, สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบวัสดุโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย หมู่ ๔ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์, สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบวัสดุโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย หมู่ ๔ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์, สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพมอบวัสดุโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าคอย หมู่ ๔ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์, สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๔ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๔ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๕ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบันทึกภาพโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ๕ อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111