ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
670
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13758
ผู้เข้าชมทั้งหมด
779227
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม : 1759   
 
๖. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
              ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ๘)เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดังนี้
  - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานวางแผนและวิชาการ
- งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
- งานห้องสมุดประชาชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในและภายนอกองค์กร
- งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
- งานงานสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
- งานจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ      
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
              เพื่อให้การบริหารราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้
 
              ๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ๗) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานวางแผนและวิชาการ
- งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาพิเศษ
 
              ๖.๒  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา ๗)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดประชาชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 
              ๖.๓ ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ  ให้มีหัวหน้าฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
  - งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในภายนอกองค์กร
- งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
- ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
- ดำเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
- ส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111