ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรางวี หมู่ที่ 2 ซอยบางกร่าง 633 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม พร้อมเครนยกของ มรร.บางคล้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย การท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลวังเย็น พร้อมก่อสร้างกำแพงรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึก จังหวัดนนทบุรี (AR Travel guide) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมพร้อมระบบระบายน้ำภายใน Zone ๒ มรร.บางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์แฮงค์ หมู่ที่ 5 - 8 จำนวน 7 ป้าย ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สน.๔๐๓๐ แยก ทล.๒๒๑๘-บ้านโพนงาม อ.กุดบาก จ.สกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-02-20